Strict Standards: Declaration of NewsModel::getList() should be compatible with Rmg_Model::getList($page = 0, $limit = 0, $sort = Array, $cols = Array, $fetchType = 'all', $getNumRows = true) in /home/bsgold/public_html/application/_models/NewsModel.php on line 3
Черноморско Злато АД успешно изпълни проект „Всеобхватна програма за подобряване на условията на труд на работното място - Феста Винарна

ПРОЕКТ BG051PO001-2. 3 . 02 - 0317 -C0001

Всеобхватна програма за подобряване условията на труд на работното място в „Черноморско злато“ АД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Проект „Всеобхватна програма за подобряване на условията на труд на работното място в „Черноморско злато“ АД” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България по Договор ESF – 2302 – 02 -02008 от 24.07.2012 г. 

ПУБЛИКАЦИЯ

Черноморско Злато АД успешно изпълни проект „Всеобхватна програма за подобряване на условията на труд на работното място в „Черноморско злато” АД”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF – 2302 – 02 - 02008 от 24.07.2012 г. на схема BG 051PO001-2.3.02 “Безопасен труд” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресруси”.   Изпълнението на проекта оказа благоприятен ефект върху целевите групи, тъй като изпълнението на заложените проектни дейности подобри на условията на труд на работното място, мотивацията на работниците и служителите, повиши произодителността, респективно конкурентноспособността на предприятието, в няколко направления: - Извършеният анализ и проектиране на трудовата дейност на предприятието създаде такава длъжностна структура, която гарантира минимален риск от трудови злополуки или заболявания за целия персонал, респективно мотивация на заетите за постигане на оптимизация на производствения процес и конкурентоспособност на дружеството като цяло; - Бяха разработени ивнедрени стандарти за здравословни и безопасни условия на труд, които ограничават риска от производствени злополуки и съответно редуцират рисковете от трудови злополуки, подобряват ефикасността на труда, както и - Бе изпълнена обучителна програма за надграждащо обучение за безопасна работа с нововъведеното работно оборудване и технологии за 197 служители , свързани с усъвършенстването на политиката на предприятието в тази област, респ. внедряването на стандарти и усъвършенстване на системата за управление на безопасността и здравословността при работа. - Бе изградена нова климатична инсталация в помещението за ферментация и отлежаване от производствената база в направление „Първично винопроизводство”, която подобри условията на труд и намали рисковете за здравето на служителите, работещи в производствената база.Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г .”, съфинансирана отЕвропейския съюз чрез Европейския социален фонд Цялата отговорност засъдържанието на документа се носи от ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД и приникакви обстоятелства не може да се приема че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган .


СПОДЕЛИ С ПРИЯТЕЛИ


обратно към всички новини